Орнаменти вишивки народного одягу Закарпаття кінця ХІХ початку ХХст.
Бер. 17, 2020
Орнаменти вишивки народного одягу Закарпаття кінця ХІХ початку ХХст.-36-image

Цікава стаття  Т.Я. Сологуб-Коцан:  Орнаментальні мотиви народної одягової вишивки Закарпаття кінця ХІХ- першої половини ХХ ст. на прикладі фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту  була опублікована  у Науковий  вісник Ужгородського університету  2019 р – Вип. 2 (41) ст. 178-191 Статтю повністю можна переглянути і  завантажити тут 

 

 

У статті на базі наявної літератури та фондової збірки Закарпатського музею народної архітектури та побуту проведено аналіз взірців одягової та інтер’єрної вишивки, зібраних Марією Грицак. Авторка здійснила спробу визначення найхарактерніших рис народної вишивки сіл Воловецького, Тячівського, Хустського, Виноградівського, Берегівського та Мукачівського районів. Більшу частину взірців складають фрагменти вишивки з жіночих та чоловічих сорочок. Це зібрана у складки нагрудна частина, вузенькі коміри, вишивка на рукавах та манжетах жіночих сорочок, а також нагрудники та комірці з чоловічих сорочок. Хронологічно вони датуються кінцем ХІХ – початку ХХ ст. Для бойків Закарпаття характерне вишивання жіночих сорочок поверх зібраної у складки нагрудної частини, верхньої плечової частини рукавів і манжет. Тут переважають одно або трирядові геометричні композиції, у 20-30-х рр. ХХ ст. поширюються – стилізовано-рослинні, зрідка зустрічаються – орнітоморфні. Народна вишивка тереблеріцьких долинян виділяється пишними орнаментальними композиціями на рукавах жіночих сорочок. За ними можна виділити кілька типів сорочок: «заспульниця», «рукави», «косиця», «білениця». На окрему увагу заслуговують взірці вишивки на нагрудній частині чоловічих святкових сорочок 20-40-х рр. ХХ ст. Характерною рисою вишивки королевських долинян було використання ниток різних кольорів. Для вишивок даного регіону характерні п’ять варіантів колориту. Для вишивки жіночих і чоловічих сорочок з с. Завидово Мукачівського району характерним було використання двох технік – «хрестик» та «низина». Найпоширенішими були геометризовані рослинні орнаментальні композиції. В одяговій вишивці с. Мужієво Берегівського району спостерігаємо взаємовпливи, що домінуючими є рослинні мотиви. Не дивлячись на угорські впливи, місцева вишивка все ж зберегла притаманну для традиційної вишивки українців Закарпаття геометризованість. Реалістичні форми зустрічаються дуже рідко.


The article on the basis of available literature and fund collection of Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life analyzes the patterns of clothing and interior embroidery collected by Maria Hrytsak. The author attempts to identify the most characteristic features of folk embroidery of the villages of Volovets, Tyachiv, Khust, Vynohradiv, Berehiv and Mukachevo districts. Most of the designs are fragments of embroidery from women's and men's shirts. This is a pleated part, narrow collar, embroidery on the sleeves and cuffs of women's shirts, as well as bibs and collar of men's shirts. They are chronologically dated to the late XIX and early XX centuries. For the Boykos of Transcarpathia, the embroidery of women's shirts is characterized by the embroidery of the chest part, the upper shoulder part of the sleeves and cuffs. One or three-row geometric compositions are dominate, in the 20-30's of the XX century stylized plants, rarely ornithomorphic were distributed. Folk embroidery of Dolinians of Tereblia is distinguished by lush ornamental compositions on the sleeves of women's shirts. There are several types of shirts that can be distinguished: "zaspulnytsia", "rukavy", "kosutsia", "bilenitsia". Special attention is deserved to the patterns of embroidery on the chest of men's festive shirts of the 20's and 40's of the XX century. A characteristic feature of the embroidery of the Dolinians of Korolevo was the use of threads of different colors. The embroidery of this region is characterized by five color variants. For embroidery of women's and men's shirts from the village Zavydovo of the Mukachevo district was characterized by the use of two techniques - the "cross" and the "nyzyna". The most common were geometric floral ornamental compositions. In the embroidery of the village of Muzhievo in the Berehiv district, we observe mutual influences, as plant motives are dominant. Despite the Hungarian influences, the local embroidery still retains the geometric characteristic of the traditional Ukrainian embroidery of Transcarpathia. Realistic forms are very rare.

 

Висновки наукової статті:  Багаторічне комплексне дослідження колекції взірців традиційної народної вишивки українців Закарпаття, яку зібрала Марія Грицак, ще раз підтверджує багатогранність одягової вишивки краю. Результати попередніх й пропонованого досліджень вказують на особливі та відмінні ознаки й риси орнаментальних мотивів вишивки різних етнографічних груп українців Закарпаття. Кожен куточок нашого краю мав свою специфіку розвитку одягових традицій, в тому числі й у вишивці. Поряд з тим, бачимо чималу кількість однотипних взірців у різних локально-територіальних районах краю. Цей факт ще раз підтверджує, що у свої основі народна вишивка українців Закарпаття має спільні корені. Геометричний орнамент (ромби, хрести, трикутники, кривулі…) був панівним по всій території області. Лише наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (у різних районах по-різному) під впливом різних явищ та факторів поширюється рослинна орнаментика. Слід відмітити й той факт, що навіть нібито один і той же мотив чи орнаментальна композиція подавались різними вишивальницями з певними модифікаціями.

 

...

Дивлюсь на опубліковані світлини клаптиків вишивки і вкотре думаю, як важливо зберігати навіть  їх. Для науковців, -  це можливість робити дослідження а для нас,  вишивальниць - відтворювати красиві візерунки та техніки вишивки, по справжньому дати їм нове життя.  Погоджуєтесь? 

 

Інформації про вишивку Виноградіщини на Закарпатті читайте в дописах Ольги Гал та завантажуйте безкоштовно відтворені нею схеми вишивки жіночго одягу