Публічна оферта

ОФЕРТА про надання послуг

 

Фізична особа-підприємець НАРБУТ ОЛЬГА АНДРІЇВНА, яка діє на підставі факту державної реєстрації, що підтверджується записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №20680000000015181 від 06.09.2007 року, іменована надалі «Адміністратор»,

 

керуючись, ст. 205, ст. 419, частиною 3 ст. 426, ст. 441, ст. 633, ст. 634, ст. ст. 638 – 644 Цивільного кодексу України, статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»,

беручи до уваги, що Адміністратор відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України надає послуги будь-яким особам-користувачам інтернет-сайту https://www.prekrasastudio.com/, який у подальшому іменується «Веб-сайт»,

пропонує фізичним, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам, які в подальшому іменуються «Майстри», шляхом приєднання до цього договору в електронній формі, який у подальшому іменується «Договір».

Договір є офертою та представлений (розміщений/оприлюднений) на веб-сторінці Адміністратора за посиланням в мережі Інтернет: https://www.prekrasastudio.com/public_offer

Даний Договір є публічним і його умови є однаковими для всіх Майстрів. Майстер не може запропонувати свої умови Договору. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Майстра до запропонованого Договору в цілому. Беззастережне прийняття його умов вважаються акцептуванням цієї оферти Майстром, для чого Адміністратор публікує цей Договір про таке:

 

1.     ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

1.1. Публічний договір (надалі – Договір) – це правочин між Майстром та Адміністратором. Він встановлює однакові для всіх Майстрів умови на базі публічної оферти з моменту її акцептування Майстром.

1.2. Оферта – пропозиція Адміністратора, адресована будь-якій фізичній, та/або юридичній особі, та/або фізичній особі-підприємцю відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що міститься в оферті.

1.3. Акцепт – відповідь Майстра, якому адресована оферта Адміністратора, про її прийняття. Акцептом вважається реєстрація на Веб-сайті та передання персональних даних Адміністратору, акцепт повинен бути повним і безумовним (прийняття пропозиції на інших умовах визнається іншою офертою).

1.4.    Веб-сайт – сайт, розміщений в мережі Інтернет, за адресою  https://www.prekrasastudio.com/, який надає можливість Покупцям придбати онлайн товари або інші продукти, що належать Майстру або Адміністратору, інформація про які завантажена на такий Веб-сайт.

1.5. Особистий кабінет Майстра – персональний закритий розділ Майстра на Веб-сайті, що представляє собою сукупність захищених сторінок на Веб-сайті, що містить дані Майстра та особисті налаштування.

1.6. Особистий кабінет Користувача – персональний закритий розділ Користувача на Веб-сайті, призначений для використання будь-якою особою, зареєстрованою на Веб-сайті, що має намір скористуватися внутрішнім сервісом Веб-сайту та/або придбати/реалізувати/поширити товари, що розміщені на Веб-сайті Адміністратором та/або Майстрами.

1.7. Майстер – особа (фізична та/або юридична особа, та/або фізична особа-підприємець), яка здійснила Акцепт Оферти, та є користувачем Веб-сайту для реалізації своїх товарів та/або продуктів Покупцям, або для використання таких товарів та/або продуктів Адміністратором з метою поширення інформації про них та/або про Веб-сайт серед населення та потенційних Покупців і Користувачів.

1.8. Покупець – будь-яка особа, що використовує послуги Веб-сайту щодо придбання товарів та/або продуктів, що запропоновані на Веб-сайті Адміністратором та/або Майстрами.

1.9. Користувач – будь-яка особа, що використовує ресурси Веб-сайту з особистою метою (у тому числі, але не виключно, ознайомлюється з інформацією, що міститься на Веб-сайті, завантажує матеріали, розміщує власну інформацію тощо).

1.10. Товар/Продукт – будь-які матеріальні чи нематеріальні об’єкти, що розміщуються Адміністратором або Майстрами на Веб-сайті з метою їх реалізації Покупцям, а також використання з метою здійснення просування їх та/або Веб-сайту, а також здійснення будь-яких маркетингових, рекламних дій тощо.

1.11. Реєстрація Майстра – сукупність дій Майстра, спрямована на присвоєння статусу Майстра Адміністратором, а саме: особистий зв’язок із власником Веб-сайту, фізичною особою-підприємцем Нарбут Ольгою Андріївною, за допомогою засобів зв’язку, вказаних на Веб-сайті, та передання своїх особистих даних з метою реєстрації себе у платіжній системі.

1.12. Платіжна система – платіжна організація, що задіяна при проведенні розрахунків за придбання Товарів/Продуктів між Покупцем, Майстром та Адміністратором на умовах, встановлених цим Договором.

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ) МАЙСТРОМ:

2.1. Цей Договір є пропозицією (офертою) укласти електронну угоду. Договір укладається шляхом надання пропозиції Адміністратором і прийняття її Майстром.

2.2.    Адміністратор пропонує укласти цей Договір шляхом розміщення оферти в мережі Інтернет.

2.3. Якщо Майстер погоджується з офертою, він надає Адміністратору відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції укласти цей Договір шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:

-      пряме волевиявлення отримати статус Майстра, що здійснюється шляхом прямого зв’язку із власником Веб-сайту, фізичною особою-підприємцем Нарбут Ольгою Андріївною, за допомогою засобів зв’язку, вказаних на Веб-сайті;

-      передання Адміністратору або розміщення на Веб-сайті інформації про Товари/Продукти для реалізації серед Покупців або з метою їх просування.

2.4. Акцептування публічної оферти свідчить про повну та безумовну згоду Майстра дотримуватись умов Договору. Майстер, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору. Якщо Майстер не погоджується з умовами Договору, він не має права його укладати.

2.5. Сторони погоджуються про неможливість відмови Майстра від вже акцептованої пропозиції.

2.6. Майстер, приймаючи викладені у Договорі умови та подаючи особисту інформацію, надає Адміністратору згоду на обробку своїх персональних даних та право вносити їх до власної бази даних.

Майстер погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного надання послуг за цим Договором, може бути використано для будь-яких дій Адміністратора, безпосередньо пов’язаних із реалізацією ним своїх зобов’язань за цим Договором (зокрема, але не виключно, передавати таку інформацію Платіжній системі та/або іншим особам-підрядникам).

2.7.    Після підписання Договору Майстер вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх персональних даних до бази Адміністратора.

2.8. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, виклавши їх у новій редакції на Веб-сайті.

 

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

3.1. Договором регулюються правовідносини, що виникають між Адміністратором та Майстром у зв’язку із реалізацією Товарів/Продуктів Покупцям.

3.2. Для початку надання Послуг за Договором Майстер здійснює усі необхідні дії з реєстрації на Веб-сайті та отримання статусу Майстра, вказані у п.1.11. цього Договору.

3.3. Присвоєння статусу Майстра на Веб-сайті можливе виключно після надання Майстром Адміністратору особистих даних, та необхідних для їх підтвердження копій документів у повному обсязі.

3.4. Реєструючись на Веб-сайті, і вказуючи реєстраційні та інші дані, Майстер несе повну відповідальність за їх достовірність, актуальність, повноту, а також за відповідність наданої при реєстрації на Веб-сайті інформації чинному законодавству.

3.5. Після присвоєння статусу Майстра Адміністратор здійснює розміщення Товарів/Продуктів на Веб-сайті та опис до них виходячи з того обсягу інформації та даних про такий Товар/Продукцію, що отримана від Майстра. При цьому Адміністратор має право вимагати від Майстра надання повної та достовірної інформації, що він вважає за необхідне для розміщення на Веб-сайті з метою реалізації або просування Товарів/Продуктів серед Покупців, у будь-який час протягом дії цього Договору.

3.6. Товари/Продукти, що розміщуються на Веб-сайті, повинні містити повний та достовірний опис, якісні зображення, необхідні характеристики, а також актуальну ціну та наявність, і відповідати заявленому контенту на Веб-сайті. Інформація, пов’язана із походженням або виробником, не повинна вводити в оману інших користувачів Веб-сайту.

3.7. При наданні інформації про Товар/Продукт, Майстер дає право Адміністратору використовувати наданий контент на Веб-сайті, а також на будь-яких інших ресурсах без виключення та за вибором Адміністратора, зокрема, але не виключно, у соціальних мережах (Instagram, Facebook, YouTube, а також будь-яких інших, що існують на дату укладення цього Договору або будуть існувати у майбутньому). Адміністратор залишає за собою право відмовити Майстру в розміщенні, внесенні змін або видаленні інформації про Товар/Продукт з Веб-сайту.

 

4. ПОРЯДОК, СТРОКИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ:

4.1. Ціна Товару/Продукту (надалі – «Ціна»), реалізація якого здійснюється через Веб-сайт за Договором, визначається у гривнях та вказується на відповідній інтернет-сторінці Товару/Продукту.

4.2. Ціна формується з урахуванням вартості Товару/Продукту, оголошеної Майстром, за погодженням із Адміністратором.

4.3. Вказаний розмір Ціни на відповідній інтернет-сторінці Товару/Продукту може бути змінений за ініціативою Адміністратора та/або Майстра шляхом розміщення оновленої Ціни.

4.4. Сторони погодили, що у загальний розмір Ціни включена вартість Товару/Продукту, оголошена Майстром, та винагорода Адміністратора, розмір якої наперед (перед початком розміщення Товару/Продукту) на Веб-сайті погоджується із Майстром. При цьому, відсоткове співвідношення розміру вартості Товару/Продукту, оголошеної Майстром, та розміру винагороди Адміністратора не є сталим, та формується в залежності від якісних характеристик конкретного Товару/Продукту. Остаточна Ціна має бути погоджена між Майстром та Адміністратором. Адміністратор  не може допустити розміщення Товару/Продукту, Ціна на який не погоджена Сторонами.

4.5. Усі грошові розрахунки (платежі), що передбачені Договором, здійснюються з використанням національної валюти України - гривні, у будь-який не заборонений законодавством України спосіб з використанням реквізитів Сторін.

4.6. У разі придбання Товару/Продукту Покупцем шляхом внесення за нього оплати через Платіжну систему на Веб-сайті, отриманий платіж підлягає розподілу між Сторонами, що здійснює Платіжна система, у тому процентному співвідношенні, про які домовились Сторони, та інформація про яке передана Адміністратором до Платіжної системи.

Таким чином, належна сума вартості Товару/Продукції, що належить Майстру, надходить Платіжною системою напряму на банківські реквізити Майстра, вказані при Реєстрації без зарахування їх Адміністратору.

При цьому, решту грошових коштів від ціни (розмір винагороди Адміністратора) платіжна система надсилає на банківські реквізити Адміністратора.

Окремі умови розрахунків можуть встановлюватись Майстром на умовах договору, укладеного ним із Платіжною системою.

4.7. Сторони самостійно сплачують податки з сум, отриманих кожною зі Сторін у зв'язку із виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Сторони погодили, що Адміністратор не виступає податковим агентом Майстра за цим Договором.

 

5. ПОРЯДОК, СТРОКИ ТА УМОВИ ПРОДАЖУ:

5.1. Необхідною умовою для здійснення реалізації (продажу) Товарів/Продуктів за Договором на користь Покупця є повна сплата останнім Ціни, у порядку та на умовах встановлених пп.4.1.-4.3. цього Договору.

5.2. Після отримання Сторонами повної сплати Ціни від Покупця, Адміністратор надає доступ Покупцю до Товару/Продукції, що підтверджується шляхом його отримання у особистому кабінеті Покупця на Веб-сайті (у разі, якщо Товар/Продукт є цифровим), або Сторони здійснюють усі необхідні дії з доставки Товару/Продукту (у разі, якщо він має матеріальну форму).

5.3. Надавши (активувавши) Покупцю доступ до цифрового Товару/Продукту Сторони фактично виконали перед Покупцем свої зобов’язання з продажу такого Товару/Продукту, а Покупець автоматично вважається таким, що отримав Товар/Продукт та не має до нього претензій.

5.4. Право власності на Товар/Продукт переходить до Покупця з моменту надання (активування) доступу до сплаченого ним Товару/Продукту. У разі придбання Покупцем Товару/Продукту у формі відео – Покупець придбає право доступу (користування) без обмежень по строку.

5.5. Укладенням цього Договору Майстер розуміє і погоджується із тим, що Адміністратор не може здійснити будь-яких дій, пов’язаних із видаленням або обмеженням (повністю або частково) доступу до Товару/Продукту у Покупця.

5.6. Майстер не може вимагати від Адміністратора видалення розміщеного ним контенту будь-якого характеру з Веб-сайту, а також здійснювати будь-які пов’язані із цим дії.

 

6. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ:

6.1. Сторони можуть розміщувати інформацію про Товари/Продукти, що відповідають загальній концепції Веб-сайту. Сторони погодили, що перед створенням інтернет-сторінки, спрямованої на реалізацію певного Товару/Послуги, Адміністратор здійснює модерацію таких даних та може відмовити у розміщенні отриманої від Майстра інформації у зв’язку із її невідповідністю загальному напряму Веб-сайту.

6.2. Передаючи інформацію на Веб-сайт, Майстер розуміє, що такі дані будуть загальнодоступними для відвідувачів Веб-сайту, тобто публікуватимуться у відкритому доступі, будуть доступні для ознайомлення необмеженому колу осіб на території всіх країн світу за допомогою доступу на Веб-сайт. Майстер розуміє і приймає на себе всі ризики, пов’язані із зазначенням некоректної інформації, порушенням прав третіх осіб (зокрема, але не виключно, авторських прав), а також із розкриттям персональних даних.

6.3. Майстер несе відповідальність за достовірність та зміст наданої інформації про Товар/Продукт. Майстер гарантує, що така інформація містить правдиві дані, відповідає вимогам чинного законодавства, цьому Договору та іншим документам, що регулюють діяльність Веб-сайту.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Адміністратор зобов’язаний:

7.1.1. Належним чином здійснювати реалізацію Товару/Послуг Майстра за допомогою Веб-сайту, організовувати необхідний обсяг комунікації між Майстром та Покупцем, якщо це є необхідним і жодна із Сторін не заперечує проти цього.

7.1.2. Підтримувати Веб-сайт у технічно справному стані, вчасно усувати недоліки або збої у його роботі, вдосконалювати Веб-сайт власними засобами та за власний рахунок з метою покращення якості Послуг.

7.1.3. Розміщувати інформацію про Товар/Продукт без її викривлення, перекручення тощо, на підставі даних, отриманих від Майстра, а також вчасно вносити зміни до такої інформації у разі отримання оновлень від Майстра.

7.1.4. Дотримуватись вимог конфіденційності комерційної та іншої інформації щодо Майстра, яка стала відома у процесі виконання Договору. Розкрити таку інформацію третім особам Адміністратор може за письмовою згодою Майстра або у встановленому порядку органам і суб’єктам, що уповноважені законодавством на отримання такої інформації, а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними (у тому числі, але не виключно Платіжній системі), своїм радникам чи працівникам, за умови зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що їм надаватиметься.

7.1.5. Надавати консультаційну підтримку Майстру з питань користування Веб-сайтом.

7.1.6. Виконувати інші обов’язки, що передбачені Договором.

7.2. Майстер зобов’язаний:

7.2.1. У разі необхідності отримання статусу Майстра за першою вимогою Адміністратора (але у будь-якому випадку не пізніше дня, наступного за датою вимоги) надавати Адміністратору копії необхідних документів.

7.2.2. Інформувати Адміністратора про будь-які зміни своїх даних завчасно, але у будь-якому разі не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати настання таких змін. У випадку несвоєчасного повідомлення Майстром про такі зміни (у тому числі, але не виключно, про зміну реквізитів) – відповідальність за таке порушення покладається виключно на Майстра, та не може розповсюджуватися на Адміністратора, Покупця та/або Платіжну систему.

7.2.3. Надавати Адміністратору всю достовірну і необхідну йому інформацію для виконання зобов’язань за цим Договором.

7.2.4. Не розміщувати на Веб-сайті будь-яку інформацію, що може порушувати права третіх осіб (зокрема, але не виключно, на об’єкти інтелектуальної власності). У будь-якому випадку Майстер несе повну відповідальність та повинен відшкодувати усі збитки постраждалим особам у разі такого порушення.

7.2.5. Використовувати Веб-сайт виключно до його прямого призначення, дотримуватись правил користування Веб-сайтом.

7.2.6. Дотримуватись вимог конфіденційності комерційної та іншої інформації щодо Адміністратора, яка стала відома у процесі виконання Договору. Розкрити таку інформацію третім особам Майстер може за попередньою письмовою згодою Адміністратора або у встановленому порядку органам і суб’єктам, законодавством уповноваженим на отримання такої інформації.

7.2.7. Нести відповідальність за усю інформацію, яку Майстер використовує при розміщенні на Веб-сайті та гарантувати, що він має усі необхідні дозволи на використання даних, в тому числі об’єктів інтелектуальної власності.

У разі, якщо у Адміністратора виникають сумніви у наявності законних підстав для використання Майстром такої інформації та/або матеріалів, Адміністратор залишає за собою право призупинити доступ Майстра до Веб-сайту або обмежити його права у користуванні Веб-сайтом (у тому числі, але не виключно, право реалізовувати Товар/Продукт) та звертається до Майстра за допомогою відомих йому засобів зв’язку із вимогою надати відповідні підтверджуючі документи.

Сторони погодили, що Майстер особисто несе відповідальність за будь-якими претензіями з боку третіх осіб, пред’явлені безпосередньо Адміністратору, у зв’язку з даними, наданими чи розміщеними Майстром на Веб-сайті.

У разі виникнення будь-яких претензій або судових позовів зі сторони третіх осіб, Майстер зобов’язується власними силами та за власний рахунок врегулювати такі спори, та за вимогою Адміністратора відшкодувати усі понесені останнім пов’язані із цим збитки (у тому числі, але не виключно, в частині відшкодування розміру моральної та матеріальної шкоди, прямих збитків та/або упущеної вигоди).

7.2.8. Завчасно повідомляти та погоджувати із Адміністратором будь-які дії, що можуть бути пов’язані (прямо або опосередковано) із розміщенням інформації про Товари/Продукти (повністю або частково) на інших сторонніх ресурсах (зокрема, але не виключно, у мережі Інтернет, інших електронних, друкованих ресурсах тощо). Таке погодження має відбуватись за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати розміщення, але у будь-якому разі до моменту фактичного розміщення інформації про Товар/Продукт на інших ресурсах.

7.3. Адміністратор має право:

7.3.1. Отримувати плату за розміщення інформації про Товари/Продукти на Веб-сайті з метою їх подальшої реалізації Покупцям у порядку та розмірі, встановленому умовами цього Договору.

7.3.2. Використовувати у маркетингових матеріалах (зокрема, але не виключно, під час публікації статей, збірок, брошур тощо як у електронній, так і у друкованій формі) відео- та фотозображення Товарів/Продуктів, тексти, схеми вишивок та іншу інформацію про Товари/Продукти на інших, сторонніх від Веб-сайту, ресурсах, зокрема, але не виключно, у соціальних мережах (Instagram, Facebook, YouTube, а також будь-яких інших, що існують на дату укладення цього Договору або будуть існувати у майбутньому); публікувати їх на власних сторінках у мережі Інтернет, інших веб-сайтах, а також інших ресурсах без виключення за вибором Адміністратора та без необхідності попереднього погодження із Майстром.

7.3.3. Звертатись до Майстра з проханням опублікування посилання на Веб-сайт на власній сторінці у соціальних мережах та інших ресурсах за вибором Адміністратора.

7.3.4. Використовувати інформацію про Майстра, за виключенням його персональних даних за допомогою яких можлива ідентифікація, з метою популяризації та поширення інформації про Веб-сайт серед населення.

7.4. Майстер має право:

7.4.1. Вимагати надання актуальної та повної інформації про надання Послуг за Договором від Адміністратора (у тому числі, але не виключно, щодо кількості та характеристик вчинених правочинів із Покупцям), не втручаючись при цьому в операційну та/або господарську діяльність Адміністратора.

7.4.2. Змінювати та актуалізувати інформацію про Товар/Продукт, надсилати додаткові матеріали та/або інші дані.

7.4.3. Звертатись до Адміністратора за консультацією щодо використання ресурсів Веб-сайту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, у відповідності до норм чинного в Україні законодавства та положень Договору.

8.2. Майстер здійснює використання Веб-сайту на свій ризик, та погоджується з тим, що жодний продукт комп’ютерного програмування не є вільним від помилок.

8.3. Вся текстова та графічна інформація, розміщена на Веб-сайті має свого законного правовласника. Незаконне використання (без отримання відповідного дозволу) переслідується відповідно до чинного законодавства.

8.4. Майстер зобов’язується не надавати до розміщення на Веб-сайті Товари/Продукцію, реалізація яких порушує права третіх осіб (зокрема, але не виключно, авторські та інші права на об’єкти інтелектуальної власності) та самостійно несе відповідальність за такі дії.

8.5. Адміністратор не несе відповідальність за невиконання умов цього Договору, якщо невиконання сталося з причини неподання та/або несвоєчасного надання та/або надання недостовірної та/або неповної інформації Майстром, надання якої передбачено цим Договором, а також з причини будь-якого невиконання Майстром умов, передбачених цим Договором.

8.6. Майстер несе повну відповідальність за свій Товар/Продукт та несе покладені на нього зобов’язання перед Покупцем.

8.7. Адміністратор не несе відповідальність за опис Товару/Продукту, відповідні зображення, описані характеристики чи сам Товар/Продукт, що реалізується Майстром.

8.8. Майстер погоджується з тим, що Адміністратор не несе перед Майстром відповідальності за збитки останнього або ризик їх виникнення, а також за виникнення або ризик виникнення будь-якого типу пошкоджень, втрат (включаючи прямі, непрямі, наступні, штрафні, будь-які інші збитки або втрати, фактичні збитки, зумовлені особливими обставинами, і т.д.), претензій, вимог, витрат (включаючи судові витрати), включаючи відсутність відповідальності Адміністратора перед Майстром за будь-які накладені на останнього штрафи, пеню, інші санкції, як пов'язані, так і не пов'язані (прямо чи опосередковано) із цим Договором.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ:

9.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам, а також не використовувати ці дані будь-яким іншим способом, ніж це необхідно для виконання зобов’язань за цим Договором.

9.2. Конфіденційною інформацією є умови цього Договору, будь-які документи і відомості, які передаються однією Стороною іншій Стороні в будь-якій формі, належать Сторонам, використовуються Сторонами або набуваються Сторонами в ході виконання своїх зобов’язань за Договором. Конфіденційна інформація може включати, зокрема, але не виключно: ідеї, концепції, твори образотворчого мистецтва, бізнес-плани, винаходи, відкриття, формули, технологічні процеси, проектні рішення, технічні характеристики, прототипи, зразки, удосконалення, додатки, технічні і технологічні дані, імена, незалежно від того, чи є вони якимось чином запатентовані, зареєстровані або іншим чином публічно захищені.

9.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати і не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам протягом строку дії Договору і п’яти  (5) років після його припинення або визнання недійсним.

9.4. Умови конфіденційності не поширюються на:

9.4.1. Інформацію, яка стала загальнодоступною не з вини Сторін та до моменту її надання;

9.4.2. Інформацію, яка стала відома Стороні на законних підставах з іншого джерела;

9.4.3. Інформацію, що надається у відповідь на офіційний запит з боку державних органів, судів та інших органів, на прохання яких Сторони зобов’язані надавати таку інформацію відповідно до закону.

9.5. Сторони можуть підписати окрему угоду про конфіденційність (або будь-який аналогічний документ). У такому разі, така окрема угода про конфіденційність матиме переважну юридичну силу.

 

10. ФОРС-МАЖОР:

10.1. Відповідно до цілей Договору, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вважаються будь-які повстання, заколоти, війни, страйки або інші колективні трудові спори, будь-які пожежі, повені або інші стихійні лиха, а також інші обставини, включаючи прийняття нових законодавчих актів державними органами України, які Сторона або Сторони не можуть передбачити, та на які Сторони не можуть безпосередньо вплинути, і які не залежать від волі Сторін.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

10.3. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну в письмовій формі про виникнення форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх виникнення, а також вживати всі необхідні заходи щодо уникнення та мінімізації негативних наслідків дії форс-мажорних обставин.

10.4. Якщо період форс-мажору перевищує 6 (шість) місяців і мета цього Договору не зможе бути досягнута, кожна з Сторін вправі розірвати цей Договір, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Цей Договір вважається розірваним з моменту отримання такого повідомлення.

10.5. Сторони погодили, що належним єдиним підтвердженням виникнення і дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є відповідний сертифікат (довідка) Торгово-промислової палати України або іншого належним чином уповноваженого органу.

 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

11.1. З усіх питань, що не врегульовані умовами цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

11.2. Сторони повинні прагнути вирішувати усі спори та розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору, шляхом переговорів.

11.3. У випадку, якщо спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці спори повинні бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ:

12.1. Договір набуває чинності з дати його укладення, яка визначається у відповідності до п. 2.3. Договору, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

12.2. Дія Договору може бути припинена у разі ліквідації (припинення, смерті) однієї з Сторін.

12.3. Адміністратор має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, повідомивши Майстра шляхом направлення за 14 (чотирнадцять) днів повідомлення засобами електронного зв'язку.

12.4. У разі порушення Майстром умов цього Договору, Адміністратор має право достроково розірвати Договір і негайно обмежити або зупинити доступ до Веб-сайту без попереднього повідомлення Майстра.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ:

13.1. Сторони підтверджують, що у процесі виконання зобов’язань та реалізації прав за Договором або у зв’язку із ним, ними будуть використовувати усі можливі та доступні засоби для забезпечення дотримання авторських немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права на об’єкти інтелектуальної власності, що охоплюються предметом Договору.

13.2. Сторони погоджуються та підтверджують, що єдиною редакцією Договору, яка має юридичну силу, є редакція, розміщена на офіційному Веб-сайті Адміністратора в мережі Інтернет.

13.3. Зміни, доповнення до Договору здійснюються (вносяться) Адміністратором шляхом затвердження та розміщення його нової редакції на Веб-сайті. Такі зміни до Договору є чинними та обов’язковими для Сторін з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Веб-сайті. Майстер акцептом Договору надає свою повну, безумовну та безвідкличну згоду на викладений у цьому пункті порядок внесення змін та доповнень до Договору.

13.4. Не змінюючи, не заперечуючи та не відкидаючи викладеного у п. 13.2 Договору, Сторони, за взаємною згодою, можуть змінювати свої правовідносини за Договором шляхом укладання додаткових угод до чинного Договору.

13.5. Сторони підтверджують, що вони добровільно уклали Договір, що кожна з них має необхідний і достатній обсяг дієздатності для його укладення, а особи, які його авторизували, мають необхідний і достатній обсяг повноважень. Сторони вступають у правовідносини за Договором на основі рівності і підтверджують повну взаємну адміністративну, публічну, комерційну та будь-яку іншу незалежність. Кожна зі Сторін зобов’язується під час виконання своїх зобов’язань і реалізації своїх прав за Договором або у зв’язку з ним діяти у відповідність до загальноприйнятих принципів добросовісності, справедливості, розумності та чесної ділової практики.

13.6. Договір укладений українською мовою при повному розумінні Сторонами його змісту та термінів.

13.7. Якщо якась частина Договору вступає у суперечність, не відповідає або заборонена діючим законодавством України, і при цьому така частина Договору буде визнана недійсною в установленому порядку, Сторони погоджуються і цим визнають, що Договір в цілому не буде вважатися недійсним. Якщо будь-яке з положень цього Договору виявляється незаконним, недійсним або нездійсненним, то це не впливає на іншу частину цього Договору, і замість кожного такого положення, в Договір може бути вносено положення, що містить умови, в можливо більшій міри подібні тим, які містилися в незаконному, недійсному або нездійсненному положенні, і в той же час законні, дійсні і здійснені.

13.8. Нездійснення та/або не використання будь-якою Стороною будь-яких із своїх прав, повноважень або засобів захисту прав, встановлених Договором, а також права наполягати на неухильному дотриманні іншою Стороною умов Договору, не встановлює можливості для відмови такою Стороною від здійснення таких та інших прав, повноважень або засобів судового захисту прав, від виконання своїх зобов’язань по Договору, а також, від умов Договору або права вимоги неухильного дотримання умов Договору.

13.9. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору і прямо не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.